Partnervoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.

1. OVER ONS

1.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health & Leisure Platforms B.V., handelend onder de namen BedrijfsFitnessOnline en Go-Vital (“BFO”, “Go-Vital”, “wij” of “ons”) biedt een Platform aan waarop zakelijke Klanten een collectief abonnement kunnen afsluiten voor gebruik door hun medewerkers of leden van het Vitaliteitsaanbod. 

1.2. BFO is gevestigd aan het Paalbergweg 2, (1105AG) te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51847914.

1.3. In het geval van vragen, opmerkingen of klachten over ons Platform, het Vitaliteitsaanbod of de Deelnemersabonnementen, kunt u ons bereiken via info@go-vital.nl.

2. DEFINITIES

2.1. In deze Partnervoorwaarden hebben, tenzij anders vermeld of de context anders vereist, de volgende begrippen de hieronder opgenomen betekenis:

2.1.a. Deelnemer: een werknemer of lid van de Klant, of een vast benoemde introducé(e) van een werknemer of lid van de Klant die via de Klant een Deelnemersabonnement kan verkrijgen of heeft verkregen. 

2.1.b. Deelnemersabonnement: abonnement voor gebruik van het Vitaliteitsaanbod van een Partner dat een Deelnemer of de Klant voor een Deelnemer via het Platform afsluit op basis van de overeenkomst van de Klant met BFO. 

2.1.c. Klant: een bedrijf of ledenorganisatie, die ten behoeve van haar werknemers of leden een overeenkomst met BFO sluit, die recht geeft op het sluiten van Deelnemersabonnementen via het Platform voor het Vitaliteitsaanbod. 

2.1.d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BFO en de Partner met betrekking tot het gebruik van de Partner van de diensten van BFO, waaronder het Platform, met inbegrip van eventuele schriftelijke wijzigingen daarvan. 

2.1.e. Partner: een bij BFO aangesloten sportschool/-club of andere aanbieder van vitaliteitsdiensten die via het Platform Deelnemersabonnement(en) aanbiedt. 

2.1.f. Partneraccount: overzichtspagina van de Partner op het Platform, die toegankelijk is na aanmelding en nadat de Partner op het Platform heeft ingelogd. 

2.1.g. Platform: Go-Vital, het online portal, beschikbaar via www.bedrijfsfitnessonline.nl en/of www.go-vital.nl, of de mobiele applicatie van BFO.

2.1.h. Vitaliteitsaanbod: fitnessfaciliteiten, groepslessen, begeleiding, online voedingsadvies, life coaching, wellness en/of andere vitaliteitsdiensten die worden aangeboden door de Partner. 

2.2. Definities die in deze Partnervoorwaarden in enkelvoud worden aangeduid omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd.

3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze Partnervoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BFO aan de Partner en op alle rechtsverhoudingen tussen BFO en de Partner met betrekking tot het gebruik van de diensten van BFO, waaronder op de Overeenkomst. 

3.2. BFO behoudt zich het recht voor om deze Partnervoorwaarden op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of het Platform weer te geven). Wijzigingen in de Partnervoorwaarden zullen worden gemeld op het Platform (of een andere schriftelijke kennisgeving aan de Partner). Wijzigingen zijn van kracht na acceptatie van de wijzigingen door de Partner. Het voortgezette gebruik van de Partner van het Platform vormt de aanvaarding van de gewijzigde Partnervoorwaarden. 

3.3. De algemene voorwaarden van de Partner zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

4. VERPLICHTINGEN BFO

4.1. BFO biedt Partners de mogelijkheid om hun Vitaliteitsaanbod op haar Platform beschikbaar te stellen voor Klanten en Deelnemers. Op het Platform kunnen Klanten zich aanmelden om Deelnemersabonnementen te verkrijgen. Deelnemers kunnen zich vervolgens via het Platform aanmelden bij een of meerdere van de bij BFO aangesloten Partners om een Deelnemersabonnement af te sluiten. De Klant kan de aanmelding en het afsluiten van een Deelnemersabonnement ook voor de Deelnemers verzorgen. 

4.2. BFO is vrij in de keuze van haar Partners en het Vitaliteitsaanbod dat via het Platform beschikbaar wordt gesteld, en komt geen enkele exclusiviteit met Partners overeen. 

4.3. BFO draagt zorg voor de administratie van Deelnemersabonnementen die worden afgesloten via het Platform. BFO is niet verantwoordelijk voor de eigen administratie van Partners. 

4.4. BFO hanteert de door de Partner meest recente aan BFO opgegeven tarieven, huisregels, algemene voorwaarden en privacyverklaring bij de aanmelding van Deelnemers bij de Partner via het Platform. 

4.5. BFO kan in haar communicatie over het landelijk netwerk van fitness- en andere vitaliteitslocaties aan Klanten en Deelnemers melding maken van de verschillende fitness- en andere vitaliteitslocaties van de Partner. 

4.6. BFO zal het Platform ter beschikking stellen aan Partners. BFO kan echter niet garanderen dat het Platform altijd beschikbaar is en dat de informatie op het Platform volledig, correct en up-to-date is (het Platform wordt geleverd op een “as is” basis). Daarnaast staat BFO er niet voor in dat het Platform geschikt is voor de doeleinden waarvoor Partners het Platform willen gebruiken. Het gebruik van het Platform door de Partner is uitsluitend voor risico van de Partner. 

4.7. BFO is niet verplicht om onderhoud, technische of andere ondersteuning voor het Platform te leveren. In geval van klachten hieromtrent kan de Partner zich wenden tot BFO. BFO zal klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, onderzoeken. BFO zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen. 

4.8. BFO heeft het recht om het Platform van tijd tot tijd te wijzigen, bij te werken en verbeteren, in de vorm van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, met inbegrip van nieuwe functies, bugfixes en efficiëntieverbeteringen. 

5. PARTNERACCOUNT

5.1. Aanmelding vindt plaats via een online formulier op het Platform. De Partner zal zich slechts eenmaal aanmelden. Bij haar aanmelding meldt de Partner alle locaties die bij haar zijn aangesloten aan. De Partner is verantwoordelijk voor al deze locaties. 

5.2. Indien de Partner onderdeel is van een franchise keten, is elke locatie verantwoordelijk voor de eigen vestiging en inschrijving. 

5.3. De Partner zal Klanten en/of Deelnemers niet vragen om Deelnemersabonnementen op andere wijze af te sluiten dan via het Platform. 

5.4. BFO kan, naar eigen goeddunken, de inhoud op het Platform (gedeeltelijk) verwijderen of bewerken, het Partneraccount beëindigen of rechten op het gebruik van het Platform beëindigen of beperken (bijvoorbeeld in het geval van verdenking van fraude, schending van de Partnervoorwaarden of wijzigingen in toepasselijke wetgeving). 

5.5. Door aanmelding op het Platform, accepteert de Partner dat de communicatie met BFO (met name) schriftelijk zal plaatsvinden, waaronder per e-mail. 

5.6. De Partner is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het Partneraccount en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot het Partneraccount. De Partner is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Partneraccount of wachtwoord. 

5.7. Het is uitdrukkelijk verboden om Partneraccounts aan te maken die ter beschikking staan van derden en om toegangsgegevens aan derden bekend te maken. 

5.8. De Partner zal het Partneraccount gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

5.9. De Partner garandeert dat de informatie die de Partner aan BFO verstrekt juist, actueel volledig en niet misleidend is. De Partner is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de Partneraccountinformatie, waaronder, maar niet beperkt tot, huisregels, algemene voorwaarden, privacyverklaring, gegevens over vestigingen, tarieven, het Vitaliteitsaanbod en contactgegevens. 

5.10. De Partner erkent dat toegang tot het internet vereist is om gebruik te kunnen maken van het Platform en het Partneraccount. 

6. VERPLICHTINGEN PARTNER

6.1. De Partner maakt haar Vitaliteitsaanbod toegankelijk ten behoeve van Deelnemers met een Deelnemersabonnement tijdens de looptijd van de Overeenkomst. 

6.2. De Partner gaat ermee akkoord alle hieronder in artikel 7.3 uiteengezette kosten aan BFO te betalen. 

6.3. De Partner is verantwoordelijk voor het aan BFO aanleveren van juiste en actuele bankgegevens. 

6.4. De Partner dient alle aanmeldingen van Klanten en/of Deelnemers te accepteren en mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na schriftelijke toestemming van BFO weigeren om deze te accepteren. 

6.5. Deelnemers kunnen tijdens de reguliere openingstijden van de Partner volgens de voorwaarden van het afgesloten Deelnemersabonnement gebruik maken van het Vitaliteitsaanbod. Partners geven deskundige begeleiding aan Deelnemers en zorgen ervoor dat de sportbeoefening en het gebruik van het overige Vitaliteitsaanbod onder deskundig toezicht plaatsvindt. 

6.6. De Partner is verantwoordelijk voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Vitaliteitsaanbod en de bijbehorende begeleiding. Indien er gebreken zijn in (onderdelen van) haar Vitaliteitsaanbod, dient de Partner alsnog na te komen aan de Deelnemer. 

6.7. De Partner biedt via BFO een of meerdere soorten Deelnemersabonnementen aan. De Partner geeft via het Partneraccount op het Platform aan welke tarieven de Partner hanteert voor een abonnementsvorm en welke duur er geldt voor deze abonnementen. De aan BFO opgegeven tarieven dienen niet hoger te zijn aan de reguliere consumentenprijs die de Partner hanteert voor haar abonnementen. 

6.8. Indien het via BFO aangeboden tarief lager ligt dan het reguliere tarief, mag de Partner het verschil tussen haar reguliere tarief en het via BFO aangeboden tarief niet op enige manier te verhalen op c.q. door te belasten aan de Klant en/of Deelnemers. 

6.9. De Partner kan de aan BFO opgegeven tarieven op elk gewenst moment wijzigen. De Partner meldt eventuele tariefswijzigingen ten minste twee (2) maanden voor de ingangsdatum van die nieuwe tarieven via het Partneraccount op het Platform aan BFO. Tariefswijzigingen hebben geen gevolgen voor de Deelnemersabonnementen die op de ingangsdatum van de nieuwe tarieven reeds lopen; de nieuwe tarieven kunnen in dat geval alleen bij verlenging van het Deelnemersabonnement in rekening worden gebracht. De Partner kan de tarieven van lopende Deelnemersabonnementen tijdens de looptijd evenmin indexeren. 

6.10. Indien de Partner voor bepaalde zaken een borg rekent (bijvoorbeeld voor een toegangspas, kluis of iets dergelijks), neemt de Partner dit zelf met een Deelnemer op. De Partner is ervoor verantwoordelijk om de borg bij beëindiging van het Deelnemersabonnement aan een Deelnemer terug te betalen, tenzij de Partner het recht heeft de borg in te houden in overeenstemming met de voorwaarden van de Partner. 

6.11. De Partner stelt BFO minimaal één maand van te voren op de hoogte van de opening van nieuwe vestigingen of nieuwe vitaliteitsdiensten. 

6.12. Indien de Partner haar Vitaliteitsaanbod tijdelijk niet of niet geheel kan aanbieden, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht, zal de Partner BFO hierover onmiddellijk schriftelijk informeren. Op verzoek van BFO zal de Partner de Deelnemersabonnementen in dat geval tijdelijk te pauzeren. Tijdens de initiële looptijd zal het Deelnemersabonnement automatisch worden verlengd voor de duur dat het Deelnemersabonnement is gepauzeerd, zonder dat hiervoor extra kosten door BFO aan de Klant in rekening worden gebracht. 

6.13. De Partner voorziet BFO van communicatie- en promotiemateriaal ten behoeve van de presentatie van de Partner via het Platform. De Partner geeft BFO toestemming om het verstrekte communicatie- en promotiemateriaal voor publicatie op het Platform te bewerken of aan te passen. BFO is niet verplicht om gebruik te maken van het ontvangen materiaal, en mag, naar eigen goeddunken, op het Platform gepubliceerd materiaal op elk gewenst moment verwijderen. 

6.14. De Partner is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan BFO verstrekte informatie. De aansprakelijkheid van BFO voor schade van de Klant of derden als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de Klant is uitgesloten. 

6.15. De door BFO aan de Partner aangeleverde Deelnemersabonnementen dienen minimaal binnen vijf (5) werkdagen te zijn verwerkt in de ledenadministratie van de Partner zodat toegang tot de Vitaliteitsaanbod kan worden verleend aan een Deelnemer. Het niet voldoen aan deze termijn geeft de Partner niet het recht een Deelnemer de toegang tot de Vitaliteitsaanbod te weigeren. 

6.16. Bij vragen of klachten van Deelnemers of Klanten ten aanzien van een Deelnemersabonnement of het Vitaliteitsaanbod van de Partner staat het BFO vrij deze vragen onverwijld door te verwijzen naar een aangewezen contactpersoon binnen de organisatie van de Partner. De Partner verplicht zich daarbij om binnen een redelijke termijn een Deelnemer of Klant van een antwoord dan wel oplossing te voorzien, rekening houdende met de reputatie en andere (commerciële) belangen van BFO. 

7. FACTURERING EN BETALING

7.1. De vergoeding voor de Deelnemersabonnementen wordt door BFO geïncasseerd bij de Klant. BFO is gedurende de periode dat een Deelnemersabonnement is gepauzeerd niet gehouden om een vergoedingen bij de Klant te incasseren. 

7.2. BFO factureert de verschuldigde vergoeding direct bij de Klant. Afhankelijk van de afspraken tussen BFO en de Klant, betaalt de Klant na afsluiting van het Deelnemersabonnement vooraf de totale vergoedingen voor de initiële termijn van het Deelnemersabonnement, of de vergoeding in maandelijkse termijnen. Na afloop van de initiële looptijd zal een vergoeding voor het resterende gedeelte van de lopende maand worden gefactureerd, indien deze termijn voor het einde van de maand eindigt. Daarna zal de verschuldigde vergoeding maandelijks vooraf worden gefactureerd. Na ontvangst van de ontvangen vergoeding, en na aftrek van de vergoeding voor de dienstverlening van BFO zoals uiteengezet in artikel 7.3 hieronder betaalt BFO de resterende vergoeding aan de Partner op de bij haar bekende bankrekening. 

7.3. Voor het gebruik van de dienstverlening van BFO, onder meer bestaand uit het ter beschikking stellen van het Platform, administratie en bemiddelingswerkzaamheden, is Partner een vaste vergoeding verschuldigd van tien procent (10%) van het tarief (inclusief BTW) per Deelnemer dat Partner voor een Deelnemersabonnement rekent. 

8. DUUR EN BEËINDIGING

8.1. De Overeenkomst tussen BFO en de Partner treedt in werking op moment van ondertekening van de Overeenkomst door de Partner en wordt aangegaan voor ten minste twaalf (12) maanden en wordt na verloop van deze termijn stilzwijgend verlengd met steeds twaalf (12) maanden, behoudens opzegging zoals uiteengezet in artikelen 8.2. 

8.2. Elke partij kan de Overeenkomst op elke moment schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. 

8.3. Partijen zijn nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van opzegging volgens 8.2. 

8.4. Indien een der partijen op enig tijdstip niet in staat is de Overeenkomst of het bepaalde in deze Partnervoorwaarden na te komen, meldt zij dit onmiddellijk aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens redelijk overleg voeren om te bezien of er een passende oplossing is voor de problemen voortvloeiende uit de tekortkoming. 

8.5. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn van ten minste veertien (14) dagen in acht wordt genomen, de verbintenissen uit de Overeenkomst of het bepaalde in deze Partnerovereenkomst niet nakomt. 

8.6. Elke partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de andere partij surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement verkeert of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige restitutie van reeds ontvangen bedragen of voor schadevergoeding wegens een dergelijke opzegging. 

9. GEVOLGEN BEËINDIGING

9.1. Beëindiging heeft geen invloed op lopende Deelnemersabonnementen en de daarmee samenhangende leverings- en betalingsverplichtingen. De op de einddatum van de Overeenkomst tussen BFO en de Partner bij de Partner nog lopende Deelnemersabonnementen waarvan de initiële looptijd nog niet is verstreken, zullen onder voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden worden uitgediend. De Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden blijven van toepassing op de lopende Deelnemersabonnementen tot het eindigen van het laatste lopende Deelnemersabonnement. Deelnemersabonnementen waarbij de initiële looptijd is verstreken zijn opzegbaar tegen een opzegtermijn van één (1) maand. De Partner mag een regeling treffen waardoor Deelnemers na beëindiging of afloop van het Deelnemersabonnement lid kunnen blijven tegen hetzelfde of een ander tarief. 

9.2. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, blijven ook na de beëindiging of afloop van kracht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende bepalingen: gevolgen van beëindiging, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en forumkeuze. 

10. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

10.1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens van Deelnemers (“Vertrouwelijke Informatie”), geheim blijven en niet aan derden bekend worden gemaakt, anders dan voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Partnervoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers en door hen ingeschakelde derden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Partnervoorwaarden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie aan een rechter, toezichthouder of overheidsinstelling noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke bevel, verzoekt van een toezichthouder of een wettelijk voorschrift, en bij de verstrekking niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het bevel of voorschrift te voldoen. 

10.2. Ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie verbinden partijen zich om:

10.2.a. deze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of voor zover strikt noodzakelijk voor gerechtvaardigde interne bedrijfsdoeleinden van de verkrijgende partij, waarvoor die partij passende waarborgen treft, niet buiten de Europese Economische Ruimte te brengen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het online toegankelijk maken van de Vertrouwelijke Informatie voor personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden); 

10.2.b. de informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Partnervoorwaarden met inachtneming van de Overeenkomst en de Partnervoorwaarden, de toepasselijke wetgeving en eventueel richtlijnen van BFO, ook niet in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm of voor de ontwikkeling van eigen producten, dan wel producten van derden; 

10.2.c. de andere partij te informeren in geval van (een vermoeden van) vernietiging, verlies, beschadiging of onrechtmatige verwerking van en/of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie, zonder onredelijke vertraging zodra die partij hiervan kennis heeft genomen, minstens binnen vierentwintig (24) uur na kennisneming; 

10.2.d. de informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen of wet- en regelgeving redelijkerwijs noodzakelijk is en deze informatie, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van de genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van de andere partij, dan wel, na verkregen toestemming, te (laten) vernietigen en zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen aan die partij dat alle Vertrouwelijke Informatie terug is overgedragen dan wel vernietigd of verwijderd; en 

10.2.e. medewerking te (laten) verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens de andere partij op bewaring en gebruik van gegevens, mede om die partij in staat te stellen te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op grond van de AVG en contractuele verplichtingen richting klanten en andere contractspartijen. 

10.3. De in dit artikel genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie waarvan een partij met schriftelijke stukken kan aantonen dat die: 

10.3.a. op het tijdstip van bekendmaking publiek toegankelijk is of later wordt zonder handeling of tekortkoming van die partij; 

10.3.b. reeds in het rechtmatige bezit van die partij was en te hare vrije beschikking stond vóór kennisneming; 

10.3.c. door die partij onafhankelijk van de andere partij is ontwikkeld. 

10.4. Het is de Partner na schriftelijke toestemming van BFO toegestaan om een omschrijving van het partnerschap te gebruiken voor publiciteits- en promotiedoeleinden. BFO kan voorwaarden verbinden aan de toestemming. 

10.5. Indien er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Partnervoorwaarden door de Partner sprake is van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG, dan is de Partner te kwalificeren als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en derhalve zelfstandig onderworpen aan de AVG ten aanzien van onder andere de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers. 

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten met betrekking tot de naam van BFO, door BFO aanleverde promotiematerialen en het Platform berusten bij BFO of haar licentiegevers. 

11.2. De Partner mag niet het geheel of enig onderdeel van het Platform reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren. 

11.3. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten met betrekking tot de door de Partner aangeleverde (promotie)materialen, inhoud, gegevens en andere zaken berusten bij de Partner. De Partner verleent BFO een ongelimiteerd gebruiksrecht om niet voor de looptijd van de Overeenkomst ten aanzien van communicatie- en promotiemateriaal van de Partner, waaronder de naam en het logo van de Partner, met het recht de opmaak en tekstuele inhoud van door de Partner aangeleverde materialen in te passen binnen de huisstijl van BFO, te verwijderen, te beperken of anderszins te wijzigen. 

11.4. De Partner garandeert dat de door haar aangeleverde (promotie)materialen, inhoud, gegevens en andere zaken geen inbreuk maken op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. 

11.5. De Partner vrijwaart BFO voor alle schade in verband met de door de Partner aangeleverde communicatie- en promotiematerialen, inhoud, gegevens en andere zaken en voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden die daarop van toepassing zijn. 

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

12.1. Een Deelnemer sport op eigen risico en met inachtneming van de algemene voorwaarden en huisregels van de Partner. 

12.2. De Partner vrijwaart BFO tegen aanspraken van Deelnemers, Klanten en/of derden voortvloeiende uit of verband houdende met hun gebruik van het Vitaliteitsaanbod van de Partner. 

12.3. BFO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die een Klant en/of Deelnemer aanlevert. 

12.4. Aansprakelijkheid van BFO voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen is uitgesloten. 

12.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de (directeuren of werknemers van) partijen. 

12.6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor alle (rechts)personen waarvan de Partner zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

12.7. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Partner geen handelingen verrichten die de verhaalsmogelijkheden van BFO onder de Overeenkomst materieel beperken. 

12.8. De Partner heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzekerd houden voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Op verzoek van de BFO zal de Partner BFO inzage in de polis bieden. 

12.9. De Partner zal alle derden die de Partner voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt verplichten om zich adequaat tegen aansprakelijkheid te verzekeren. 

13. OVERMACHT

13.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van partijen indien er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, overheidsmaatregelen en internetstoringen. 

13.2. Indien de periode van overmacht langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige vergoeding van de schade die de andere partij lijdt ten gevolge van die ontbinding. 

14. OVERIGE

14.1. De Partner is zonder schriftelijke toestemming van BFO of tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de Overeenkomst, niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. Onder derden wordt niet verstaan een aan partijen gelieerde onderneming. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. 

14.2. De bepalingen uit de Overeenkomst of deze Partnervoorwaarden die nietig over vernietigbaar of anderszins ongeldig blijken te zijn zullen vervangen worden door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen. 

14.3. Voor zover in deze Partnervoorwaarden een derdenbeding is opgenomen, is artikel 6:254 BW uitgesloten. 

14.4. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Partnervoorwaarden, is het de Partner niet toegestaan de uitvoering van haar verplichtingen uit deze Partnervoorwaarden op te schorten. Artikelen 6:52 en 6:262 BW zijn uitgesloten. 

14.5. Het is de Partner niet toegestaan om bedragen die BFO uit hoofde van een Overeenkomst aan de Partner verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die de Partner uit hoofde van die Overeenkomst aan BFO verschuldigd is. Artikel 6:127 BW is uitgesloten. 

14.6. Op de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden en de daaruit voortvloeiende geschillen en rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. 

14.7. Geschillen die tussen de Partner en BFO ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van deze Partnervoorwaarden of nadere overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Gemachtigde Bedrijf
-- --
Functie Datum
-- --
Handtekening  
--