privacybeleid

Bij een bezoek aan Go-Vital, onze website, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hieronder de uitleg over welke gegevens we verzamelen, hoe we dat doen, waarom en wat je rechten zijn.

Over BedrijfsFitnessOnline | Go-Vital

Privacy statement BedrijfsFitnessOnline

 • Naam ondernemer: Health & Leisure Platforms B.V.
 • Handelend onder de naam: BedrijfsFitnessOnline
 • Vestigingsadres: Paalbergweg 2, 1105AG Amsterdam
 • E-mailadres: info@go-vital.nl
 • KvK-nummer: 51847914
 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17:00 uur

 Welkom! Dit is het privacy statement van BedrijfsFitnessOnline, gevestigd aan (1105 AG) Paalbergweg 2, in Amsterdam (hierna: “BFO“, “Go-Vital”, “we”, “wij” of “ons”). BFO neemt de privacy van haar Klanten, Partners en Deelnemers zeer serieus. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gaat BFO zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Daarom lichten wij de rol en de wijze waarop BFO persoonsgegevens op haar Platform of anderszins verzamelt en gebruikt graag toe. 

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@go-vital.nl

Definities 

Deelnemer: een werknemer of lid van de Klant, of een vast benoemde introducé(e) van een werknemer of lid van de Klant die via de Klant een Deelnemersabonnement kan verkrijgen of heeft verkregen. 

Deelnemersabonnement: abonnement voor gebruik van het Vitaliteitsaanbod van een Partner dat een Deelnemer of de Klant voor een Deelnemer via het Platform afsluit op basis van de overeenkomst van de Klant met BFO.

Klant: een bedrijf of ledenorganisatie, die ten behoeve van haar werknemers of leden een overeenkomst met BFO sluit die recht geeft op het sluiten van Deelnemersabonnementen via het Platform voor het Vitaliteitsaanbod van onze Partners

Partner: een bij BFO aangesloten sportschool/-club of andere aanbieder van Vitaliteitsaanbod die via het Platform Deelnemersabonnement(en) aanbiedt.

Platform: Go-Vital, het online portal, beschikbaar via www.bedrijfsfitnessonline.nl en/of www.go-vital.nl, of de mobiele applicatie van BFO. 

Vitaliteitsaanbod: fitnessfaciliteiten, groepslessen, begeleiding, online voedingsadvies, life coaching, wellness en/of andere vitaliteitsdiensten die worden aangeboden door de Partner

Wat doet BFO?

 BFO biedt Partners de mogelijkheid om hun Vitaliteitsaanbod op haar Platform beschikbaar te stellen voor Klanten en Deelnemers. Op het Platform kunnen Klanten zich aanmelden om Deelnemersabonnementen te verkrijgen. Deelnemers kunnen zich vervolgens via het Platform aanmelden bij een of meerdere van de bij BFO aangesloten Partners om een Deelnemersabonnement af te sluiten. Klanten kunnen de aanmelding en het afsluiten van een Deelnemersabonnement ook voor de Deelnemers verzorgen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 Dit Privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van Klanten, Partners, Deelnemers en andere bezoekers van het Platform. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind je in ons Cookiebeleid

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van Partners, Klanten en Deelnemers: 

 • persoonlijke en zakelijke (contact)gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam en functie); 
 • de inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch, via sociale media of anderszins benadert of wanneer je een brochure aanvraagt via het Platform of je een BFO leadkaart of het contactformulier invult; 
 • eventueel bank- en betaalgegevens (alleen van Partners en Klanten); 
 • inloggegevens.  

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van overige bezoekers van het Platform: 

 • Platformbezoek en klikgedrag; 
 • IP-adres; 
 • duur en tijdstip van het bezoek van het Platform; 
 • gebruik van sociale media. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, in het kader van het beschikbaar stellen van het vitaliteitsaanbod van verschillende Partners aan Klanten en Deelnemers. De persoonsgegevens van Partners, Klanten en Deelnemers wordt verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • mogelijk maken dat Deelnemers en Klanten (met korting) gebruik kunnen maken van het vitaliteitsaanbod van Partners; 
 • administratieve doeleinden; 
 • verstrekken van informatie; 
 • beoordelen van een sollicitatie; 
 • verbeteren van de dienstverlening of ander bedrijfsdoeleinden; 
 • marketingdoeleinden; 
 • incasseren of uitbetalen van overeengekomen vergoedingen voor de Deelnemersabonnementen en de dienstverlening van BFO. 

De persoonsgegevens van overige bezoekers van het Platform worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • samenstellen gebruikersstatistieken; 
 • beveiligen en verbeteren van ons Platform; 
 • verbeteren van onze dienstverlening. 

Grondslag van de verwerking 

Om jouw gegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van BFO is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen gebruik kunt maken van het Platform en/of het vitaliteitsaanbod van een van de Partners of dat je niet alle functionaliteiten van het Platform kunt ervaren. 

Voor de mogelijke totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent: voor het tot stand brengen en uitvoeren van bepaalde overeenkomsten waar jij partij bij bent, zal BFO jouw gegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen de Partner, Klant en/of Deelnemer en BFO of een Deelnemersabonnement; en het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitbetalen van vergoedingen en het innen van betalingen. 

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om onze Platform-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor statistische- en onderzoekdoeleinden of voor marketingdoeleinden, om onze bestaande klanten te informeren over diensten of speciale acties van BFO die interessant kunnen zijn. 

Op grond van jouw toestemming: Met jouw voorafgaande toestemming kan BFO jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om een actieperiode aan te kondigen per e-mail. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken. 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: BFO gebruikt jouw persoonsgegevens zoals in dit Privacy statement omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

Delen van persoonsgegevens 

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen BFO hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij BFO. 

BFO kan jouw persoonsgegevens delen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit Privacy statement, bijvoorbeeld het delen van gegevens van Klanten en Deelnemers met onze Partners zodat Klanten en Deelnemers gebruik kunnen maken van het Vitaliteitsaanbod. Ook in het geval van een fusie of overname kunnen jouw persoonsgegevens deel uitmaken van de transactie. 

BFO kan jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen. Ook kan BFO jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden ter ondersteuning van het uitoefenen van haar taken. Met deze derden worden schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. 

Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming. 

Doorgifte van persoonsgegevens 

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden. 

Bewaartermijnen 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy statement. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. 

Het kan zo zijn dat wij – na einde van de dienstverlening – bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren. 

Jouw rechten 

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via info@go-vital.nl. Bij twijfel aan de identiteit, kunnen wij je vragen je eerst te identificeren. 

Recht op inzage en correctie: indien jij wil weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wil aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen. 

Recht op verwijdering: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van de dienstverlening van Partners of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meet van ons ontvangt. 

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen. 

Recht van verzet: je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Recht op beperking: je kunt contact opnemen met ons met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan. 

Recht van bezwaar: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Recht tot het indienen klacht: tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacy statement of de AVG worden gebruikt. 

Vragen of contact 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy statement, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met BFO via onderstaande contactgegevens: 

BedrijfsFitnessOnline | Go-Vital
Paalbergweg 2
1105AG Amsterdam

E-mail: info@go-vital.nl 

Wijzigingen 

Ons Privacy statement kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken. 

 Laatst bijgewerkt op 17 januari 2022.